Aktywna Tablica 2021

O programie       Harmonogram       Oferta       Dlaczego warto nam zaufać       Pliki do pobrania       Kontakt

 

O programie Aktywna Tablica 2021

Z  inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej W  polskich szkołach wprowadzany jest obecnie program Aktywna Tablica, w ramach którego dofinansowany będzie zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół.  Akcja, realizowana w latach 2020 – 2024 jest ogromnym wsparciem dla szkół, pod kątem zakupu sprzętu który jest wsparciem multimedialnym jak i świetnie sprawdza się jako narzędzie praktyczne przy edukacji zdalnej.

W tym roku szkoły mogą składać wnioski do 15 maja, a dotacje otrzymają do 30 lipca . W dokumencie, s. 32, znajduje się również wykaz sprzętu do zakupienia w ramach tegorocznej edycji Aktywnej Tablicy. Po aktualne informacje zachęcamy do śledzenia strony mws.pl.

Zamierzone cele osiągnięte w trakcie realizacji programu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”, który był skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, dają jasny komunikat by rozszerzyć działania zarówno w zakresie podmiotowym (beneficjenci programu), jak i przedmiotowym (katalog pomocy dydaktycznych) na dalsze lata, tj. 2020–2024.

Podstawowym wymogiem dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły za granicą która chce przystąpić do programu jest połączenie z internetem na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Zwolnione z tego warunku będą podmioty wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz z innym sprzętem który umożliwi przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej w 2020 r., szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi i uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych oraz słabowidzących.

Ponadto szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, wnioskujące o udział w programie:

1) posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:

a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:

-preinstalowanym systemem operacyjnym,
-oprogramowaniem biurowym,
-oprogramowaniem antywirusowym
-oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

b) router;

2) w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb  funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor; 

3) w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;

4) posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Harmonogram:

Lp. Zadanie Termin realizacji
1

Poinformowanie o założeniach programu i harmonogramie jego realizacji przez:

1) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – organy prowadzące szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz dyrektora ORPEG;

2) właściwego ministra – prowadzonych przez niego szkół.

w dniu następującym po dniu przyjęciu programu
2

Złożenie wniosków o udział w programie przez:

1) dyrektorów szkół – do organów prowadzących;

2) dyrektorów szkół prowadzonych przez właściwego ministra – do tego ministra;

3) dyrektorów szkół za granicą – do dyrektora OREPG;

4) dyrektorów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – do organów prowadzących te ośrodki.

do dnia 15 maja
3

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez:

1) organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolnowychowawcze – do wojewodów;

2) dyrektora ORPEG – do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do dnia 30 maja
4

Kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze przez wojewodów.

Kwalifikacja wniosków o udział w programie złożonych przez dyrektorów szkół prowadzonych przez właściwego ministra, dyrektorów szkół za granicą prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przekazanie przez wojewodów i właściwych ministrów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia finansowego wraz z kopiami protokołów z przeprowadzonej kwalifikacji wniosków.

do dnia 15 czerwca
5

Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa z uwzględnieniem środków na dany rok określonych w programie.

Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej dla właściwych ministrów prowadzących szkoły.

do dnia 25 czerwca
6

Wystąpienie przez wojewodów i właściwych ministrów do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskami o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której są dysponentami, z podaniem klasyfikacji budżetowej.

do dnia 30 czerwca
7

 Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Przekazanie wsparcia finansowego przez właściwego ministra prowadzonym przez niego szkołom.

Przekazanie wsparcia finansowego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za pośrednictwem dyrektora ORPEG, prowadzonym przez niego szkołom za granicą.

do dnia 30 lipca
8 Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące oraz szkoły, szkoły za granicą i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 

do końca roku budżetowego
9 Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące oraz przekazanie wojewodzie sprawozdań finansowych. do dnia 15 stycznia każdego roku budżetowego 
10

Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie przez:

1) szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – organom prowadzącym;

2) szkoły prowadzone przez właściwego ministra – temu ministrowi;

3) szkoły za granicą – dyrektorowi ORPEG.

do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)

11

Przekazanie sprawozdań z realizacji programu przez organy prowadzące wojewodom.

do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)

12

Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdań w sprawie oceny efektów realizacji programu przez wojewodów, właściwych ministrów oraz dyrektora ORPEG.

do dnia 15 lipca każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)

 

13 Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania sprawozdania z analizy i oceny efektów realizacji programu.

 

do dnia 1 sierpnia każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)

14 Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji programu.

31 września 2025 r.

Wymagania określone w pkt 1 i 2 nie dotyczą szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi lub uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

 

Aby uzyskać powyższe benefity szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy działa na posiadanej infrastrukturze szkolnej, zakupionej przed złożeniem wniosku o udział w programie.

 

Oferta


 

Dlaczego warto nam zaufać?

Od ponad 10 lat działamy w branży IT, dzięki czemu zdobyliśmy spore doświadczenie, poparte licznymi certyfikatami i ścisłą współpracą z takimi producentami sprzętu i oprogramowania, jak Cisco, DELL, Samsung, Microsoft, Fujitsu, Vmware, HP, HPE, IBM. Dokładna lista dostępna tutaj.

Ciągły rozwój pozwala nam podążać za najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, a co za tym idzie, dostarczać naszym Klientom najlepsze, zoptymalizowane rozwiązania
oraz świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dzięki nam Klienci mogą skupić się na głównych aspektach swojej działalności, powierzając infrastrukturę IT w ręce doświadczonego partnera.

Dzięki realizacji wielu projektów w ramach akcji „aktywna tablica” proponujemy Państwu nasze wsparcie oraz doradztwo we wszelkich aspektach związanych z monitorami interaktywnymi. Mamy w swojej ofercie sprzęt zarówno dla edukacji jak i biznesu. Dlatego zachęcamy do kontaktu z naszym wykfalifikowanym personelem, który pomoże z wyborem i wdrożeniem odpowiedniego dla Państwa sprzętu.

 

 

Jakub Wypych
 
Key Account Manager
Dział Handlowy
 
jakub.wypych@gt-it.pl
+48 603 413 644

Pomogę w kwestiach:

  • Pomocy w wypełnieniu wniosku
  • Doboru odpowiedniego sprzętu
  • Innych kwestiach handlowych